Добре дошли в ДГ "Щастливо детство"!

Добре дошли в ДГ "Щастливо детство"!

ДГ "Щастливо детство" - с. Царев брод е открита през м. ноември 1976 година, с две възрастови групи. Пръв директор е Елена Балабанова, която работи до 1999 год. като такава. След нея директор на детската градина е назначена Марияна Петрова. От учебната 2018/2019 год. поради намаляване броя на децата едната група е закрита. От 2018 год. детската градина е на дилегиран бюджет.

Нашата мисия е утвърждаване на съвременните иновационни модели на възпитателно-образователната дейност в детската градина, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал,  възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

Поставили сме си за цел детската градина да се утвърди като - модерна, гъвкава и необходима предучилищна институция; среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа; център за творчество, съмишленик и партньор на деца, родители и учители; осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт; гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата!

 

 

Децата са цветята на земята - пазете ги

Новини

Заглавие на новина пример 2

Заглавие на новина 1

Проекти

 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
Заглавие на примерен проект
Изграждане на детска площатка