Проекти

 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
Заглавие на примерен проект
Изграждане на детска площатка